کارت اشتراک

کارت اشتراک

شما میتوانید برای مشتریان خدمات خود کارت اشتراک صادر کنید و مشتریان خود را از آفرهای شرکت مطلع سازید.شما با این کار تعداد مشتریان خود را اضافه نموده و میتوانید مدیریت کنید